Алтын айахтығ азыңны

Алтын айахтығ азыңны Салғылдырбин даа алғайзың. Чазыхтығ чирге тӱс парзаң, Чайааның полза сыххайзың. Кӱмӱс айахтығ азыңны Кöлбеңнетпин дее iскейзiң. Кöрiнмес чирге тӱс парзаң, Худайың полза сыххайзың. алылған чолы

Кӱн чахайахтары

Иртенгi кӱн алтын чариин Кöк от ӱстӱнде тöгiбiскен, Кӱн чахайахтар нымырха сариин Пӱк iстiнде чайыбысхан. Харааның харах частары Кöк пӱрлерде сурланысхан, Иртенгiнiң тыныстары Хара сазым тарап сыххан. Кӱн чахайаан, тудым чулып, Хызыма тағайах иттiм; Кӱлiн турған чирiм кöрiп, Чӱрееме кöксiм кöдiрттiм. *** сом орыны

Тӧреен тiлiмнеңер

Чиит оол-хыстарны исчетсем, ноға Айас кӱн пілдірче пулуттығ. Тіпчелер, пістің тіл чазығ уғаа - Чоохтанарға даа уйадыстығ. Чох,...

М.Е. Кильчичаков. Хакасиям минің

Тӧріткен чирім, Хакасиям минің, Мағаа кӱлінче чарых оттарың. Чалбах чазыларың, пӧзік тағларың Пір дее ундулбас минің чӱреемде. Хайда...

Тасхаҷах

Тасхаҷах хысхы хараада соохха тоопча. Тал ағастың пазында тарбайыбысхан одырча. Тумзиин ол идер-тудар чир таппин, Тухрай килiп...

Минің хынызым (С.Сабурова — С.Боргояков)

Сӧстері С.Сабуровани, кӧӧ С.Боргояковани. Аны кӧр салып кӱн-кӱн нимеснің, Ай-ай нимеснің пазох. Адын ис салзам чӱреем паарыҷаам, Сыстапчадыр...
spot_img

Entertainment

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Тӧреен чирім

Владимир Шалгинов *** Кӱгӱрттіг тигір, кӱзӱреп, Кӧк оттарны усхурча. Кӱлӱк чирібіс, ас пиріп, Кӱн хараана ӧңненче. Аллығ чазымның ӧкері Ала хараамны...

Хакас чазызы

Владимир Шалгинов *** Кӧк кибіснең чазылар чабынып, Кӧгінең чонны ӧріндірчелер. Кӧп аймах ӱннер анда чайылып, Кӧгілбей тигірні ырлатчалар. Илбек чоннарның...

Владимир ШАЛГИНОВ (1937)

Владимир Васильевич Шалгиновтың тӧреен-ӧскен чирі Асхыс аймағы.

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Тӧреен чирім

Владимир Шалгинов *** Кӱгӱрттіг тигір, кӱзӱреп, Кӧк оттарны усхурча. Кӱлӱк чирібіс, ас пиріп, Кӱн хараана ӧңненче. Аллығ чазымның ӧкері Ала хараамны...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Тӧреен чирім

Владимир Шалгинов *** Кӱгӱрттіг тигір, кӱзӱреп, Кӧк оттарны усхурча. Кӱлӱк чирібіс, ас пиріп, Кӱн хараана ӧңненче. Аллығ чазымның ӧкері Ала хараамны...

Хакас чазызы

Владимир Шалгинов *** Кӧк кибіснең чазылар чабынып, Кӧгінең чонны ӧріндірчелер. Кӧп аймах ӱннер анда чайылып, Кӧгілбей тигірні ырлатчалар. Илбек чоннарның...

Владимир ШАЛГИНОВ (1937)

Владимир Васильевич Шалгиновтың тӧреен-ӧскен чирі Асхыс аймағы.

Пастағы пазығ

Мин санға кірдім, кіріп алдым

Celebs

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап, Часкалығ чуртты хайралла. Чіг сағыстығны тызып, Чылығ чоохнаң амалла. Тіл пілбеені сегірзе, Тінін тудар кізі пар. Тириин піссер тастаза, Тимніг кӱзібіс табылар.

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Fashion

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап, Часкалығ чуртты хайралла. Чіг сағыстығны тызып, Чылығ чоохнаң амалла. Тіл...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап, Часкалығ чуртты хайралла. Чіг сағыстығны тызып, Чылығ чоохнаң амалла. Тіл пілбеені сегірзе, Тінін тудар кізі пар. Тириин піссер тастаза, Тимніг кӱзібіс табылар.

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап, Часкалығ чуртты хайралла. Чіг сағыстығны тызып, Чылығ чоохнаң амалла. Тіл...

Travel

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап, Часкалығ чуртты хайралла. Чіг сағыстығны тызып, Чылығ чоохнаң амалла. Тіл пілбеені сегірзе, Тінін тудар кізі пар. Тириин піссер тастаза, Тимніг кӱзібіс табылар.
spot_img

All articles

Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап,...

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим...

Тӧреен чирім

Владимир Шалгинов *** Кӱгӱрттіг тигір, кӱзӱреп, Кӧк оттарны усхурча. Кӱлӱк чирібіс, ас пиріп, Кӱн хараана ӧңненче. Аллығ чазымның ӧкері Ала хараамны...

Хакас чазызы

Владимир Шалгинов *** Кӧк кибіснең чазылар чабынып, Кӧгінең чонны ӧріндірчелер. Кӧп аймах ӱннер анда чайылып, Кӧгілбей тигірні ырлатчалар. Илбек чоннарның...

Владимир ШАЛГИНОВ (1937)

Владимир Васильевич Шалгиновтың тӧреен-ӧскен чирі Асхыс аймағы.

Пастағы пазығ

Мин санға кірдім, кіріп алдым

Баинге

https://youtu.be/HQaAsjkznSA «Ах чарых соох. Ӱлӱс ирееліг. Аннаӊ пip дее кізі оспаан…» М. Баинов *** «Ах чарых...

Мӧгі Илбек Кибеліс — Кіріс

Чурта, Хакас тiлiм, чурта Илбек чоннар аразында...Галина Боргоякова *** Кіріс Че, хакас чоным, кибеліс пазааң!Пурунғы нымах худын алып,...

Хакас Тілнең Мӧгі Илбек Кибеліс — алны чоох

Пу сағыс кинетін дее чарып килген полза, че аның пызыңнап килер сылтаана илееде тус...

Иртен иртӧк таң чараалах туста

Иртен иртӧк таң чараалах туста  Кинетiн уйғу тобыра сурағ читкен –  Сурығ килген: Сибдей-абайахтың хайди  Пiлiп алҷаң...

Чалғыс харағай — толдырча Юрий Топоев.

Сӧстерi..., кӧӧ Ю.Киштеевти Сарынға кiрген чалғыс харағай, Хаҷан даа чалғыс ол тағдох турғай. Минiң дее чӱреем -...

Наа чылнаң! («Хабар» газетаның Наа чыл стенгазетазына ойын пазында пазылған кибелiс)

«Наа чыл! Наа чыл, арғыстар!» - Хатабох килче хабар. Хатабох хысхы чазанып, Соох плеседiнең салар! Че пiстiң корреспондентер, Маң...
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля