Ӧкерек хызыҷах (Е.Мамышев)

0
162

Кӧӧ паза сӧстері Е. Мамышевти

Мин сағаа чахайахтар хаҷан даа сыйлабаам,
Синнеңер улуғ сӧстер мин чоохтанмаам.
Сині ай чариинда мин пір дее ӱдеспеем,
Кӧзенегің алнында мин пір дее турбаам.

Ыр хозымы:

Ӧкерек хызыӌағас, миннең син чазынма.
Ӧкерек хызыҷағас, минзер чабал кӧрбе.
Абахай харахтарың миннең син чазырба,
Хойығ кірбектерің тӱзірбе.

Халғанҷы туста тӱзімде сині кӧр сыхтым,
Пазымнаң сыхпинчазың, хайди мин пол пардым.
Чітпин сыхты мағаа алтын чӱректіг хызыҷах,
Арса сағаа хыныбыстым, сизінче чӱреем.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығНаңмыр (В.Шулбаева — Г.Танбаев)
Изере пазығОлаңай сағыстар (Ф.Тохтобин — О.Токояков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©