«Соох» чаҷаң

0
339

Тӧреен кӱннең синi, чаҷаң!
Чылығ кӱннең, «соох чаҷаң»! – тирбiн,
Ойын пазында кӱлӱмзiрирбiн…
Северзар парып ил соохта

Чылыт турзың прайзы даа оохты.
Кӱн чарии ползын хылии-паарың,
Ит-хазииңны тут! Иптiг чаның
Чымҷах полғай чазағлығ оолға, —

Илексей — айаң пас (пот, соолған!)
Аптап алған синi… гитарадаң,
Серенадалар, неке, ырлап!
Сарнидыр ба сағаа ам сарыннар?..

Чылығ кӱннең синi, чаҷаң!
Северде хайдағ ла соохтар
Хазалдыра, оохтыра, поохталып,
Иркiнiңе кире хонминча!

Аннаңар, пот, ысчам сағаа стих,
(Ипчiм тiпче мағаа «ой, псих») –
Тадар тiлнең хоосталған ойын
Чылығ сағаа ағылзын тойын!

Чазаан час артығы чох поладыр, —
Алғап турбын халын чылларны!
Хыйғаҷах пала-пархаларыңнаң
Толынзын арығ чӱреең синiң!

Хости чӧрген ызыхтығ иренеке
Миннең чолабидӧк читтiр! –
«Кӧрдек, — тi – кiзӧ Сибдеектең
Мағаа видео-стиғы килдi!»,

Гитара алзын, хоңырадыбыссын!
Парчан Север кӱлеетке тӱссiн! –
Тӧреен кӱнiңде «соох чаҷаңның»
Чӱрее чариина прайзы пыссын!

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығМ.Е. Кильчичаков. Хакасиям минің
Изере пазығКӱргеннер

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©