Ӏкі азахтығ аң

Сӧс ээзі Сибдей Том

0
150

Хайран ноңнах чир ызых чориин
Ӏкі азахтығ аң аптап,
Муңар чыл тобырып, изере,
Хурт хоостығ оохтарны таптап,
Тӱктіг-тырғахтығны атхлап,
Хай миизі пар полғанға… Тора
«Худай!» тіп, пазыртып, устап,
Сӱрӱн пасха сырлығ ил чонын,
Мӱн пар итке кисклеп, пызырып…
Ам даа аңнасча удур-тӧдір.
Чаламаа сарынып хуттарын,
Тавро таңмаладып аттарын,
Киртініс оох чазап, киртіп,
Ухаанҷыл-мишиах хадарып,
Чарлас-хыйғассырас аймағы,
Кӱннең кӱнге толча хайнап,
Хыйғы-хыйалыс интернетче…
Адап таа кӧні Чазыт хайиин
Хан Тигір чазыт чох Ил тайиин,
Ікі азахтығлар оңмас
Тадар чіг ханында хайнаан
Постаң пос хоозы поза паан! –
Олаңай пазыс пу сӧстернің,
Олаңай сарыс кӧбіктері
Тӱгдӱр ухаанҷылдаң киле,
Солбанның чариинаң тура,
Хыныс тахпағынаң Матис
Чарлаан сӧс хабынаң ил ис:
Хайда-да Ким суғ чазаа парып,
Оох-теегес сууҷахтарға пайып,
Хурсаа пар-чохтыға им – том!
Ідӧк тадар сӧс тилістері
Сулғанып тиңіс кибістерін,
Паза пір синін, син, Кізі,
Пілерзің тирігліг пізін!
Чох-чох, син сағынма пу атом
Хати хойлаанынаң тӱзер..
Ис тирии чазығлығ пу парыс:
Ах чарых ағынынаң – Сағыс,
Кӱн чарых сағыннаң — Ырыс!

***

3 ноябрь 2018, 11.55.
Пушкин ухаанҷылдаңар кӧрген кӧзідіг соонаң.

 

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығКибелістер
Изере пазығХырғыс тӧлiнiң Ах Хасха сӧӧктiг Архип хызы Галинаға

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©