Алан Тьюринг

0
108

Хара пасхаҷыл, че сурығлар изерiзi
Хайнап килдi ухаанҷыл Тьюринг соонаң:
Нимезiнең пiр тӧӧй тиңни ӱлезiсче
Хуйун толғалҷығынаң — чахайах сулғалҷығы?
Кем чағын таап, адап пирер чозағын?
Хайзы пiлiс ноо оохтарнаң сылалып,
Кӧске читче ноған ӧңнең сырлалып?
Ноға Хан Тигiрҷе галактикалар хайынып,
Толғап оох-теектiң тоозылбастағ пайын,
Истiг пирбинче чадыннар хараазын?
Хамнар осхас орбанаң тӱӱрлiг тайии
Кiзi чiг чанын чыып турча пiрге?..
Че… мин пiлбеем: пу даа сӧстернiң ооғын
Компьютерiмнiң iстiндегi коды
Хайраллапча хырт покас алыхтарынаң! —
Аланның холынҷа чазалған тағыстарынаң!
Амды, чiзе, час сағыс одын соодып,
Киречiлеп, кибелiмнең халчам… —
Пу пазығны хыйға Аланның соонаң
Хати-хати таңмалап хаптырчам! —
Чiг чазыдын Энигмаҷа часчам:
«Ниме ни зе Тадардинаң хыртчам?».. —
Табарчых ни ухаанҷыл илбек Тьюринг?

0

Автор публикации

не в сети 4 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығМин позым позыма – наука
Изере пазығОт саапчатханнарға

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©