Аттар (Сибдей Том)

0
63

Сӧстерi паза кӧӧ Сибдей Том.
1.
Чарых кӱн алтында пазох тимнеп турлар
Чазағлығ аттарны, кӧлігліг аттарны,
Тигір пӧзиин харап, чуртас чолын санап.
Чыылған чон таптанча, улуғ столны салча,
Ӱлӱкӱн полчатхай, ас-тамах салылғай,
Аймах чон ползын, артых сӧс чайылзын…

(ыр хозымы)
Чуртас хаңаазына чазалчатхан аттар
Чол сығып чӱгӱрӌее — пу чирдең кӧрінмес,
Че аттарны чазаан кізі чӱрее кӧйче:
Ноо ырахха читчең пу аттар?
Че аттарны палғаан кізі чӱрее кӧйче:
Ноо чӱктіг полӌаң ни пу аттар?
2.
Хайдағ даа улуғ той чуртас марии полғай,
Кізілер саназар, чағынын тартынар.
Чазаан адын кӧрер, анынаң махтанар.
Чӱгӱрчең ат полза, сӱрнӱкпеске полғай;
Пазызы пик полза, ойымға сыдасхай.
Кӧлілгені полза, тиңни чорых парғай…

(ыр хозымы)
Чуртас хаңаазына чазалчатхан аттар
Чол сығып чӱгӱрӌее — пу чирдең кӧрінмес,
Че аттарны чазаан кізі чӱрее кӧйче:
Ноо ырахха читчең пу аттар?
Че аттарны палғаан кізі чӱрее кӧйче:
Ноо чӱктіг полӌаң ни пу аттар?
3.
Аазы пар аймах чон азанар, чоохтанар,
Аар чӱктенгені чох тӱрчедең толынар,
Чуртас чорығында артынӌаа хай парчаң…
Чуртас хаңаазы сағам пик полар,
Сайбалбин парӌаа — иптіг чорых-чолдаң,
Артых ӱлӱс тартчаа — ӱгреткеннең полар…

(ыр хозымы)
Чуртас хаңаазына чазалчатхан аттар
Чол сығып чӱгӱрӌее — пу чирдең кӧрінмес,
Че аттарны чазаан кізі чӱрее кӧйче:
Ноо ырахха читчең пу аттар?
Че аттарны палғаан кізі чӱрее кӧйче:
Ноо чӱктіг полӌаң ни пу аттар?

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығКӱргеннер (Сибдей Том)
Изере пазығТадар школаӌаам (Сибдей Том)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©