Чатханым (А.Халларов — Г.Танбаев)

0
145

Сӧстерi А.Халларовти, кӧӧ Герман Танбаевти.

Сыңылос ӱнніг чатханда
Чоным ӱнін мин исчем.
Харчанып одырған апсахта
Чоным кӧңнін мин пілчем.

Соолазын сірернің ӱніңер,
Тайға кӱзінең nip халбин,
Ағбан салғаанаң хыр ӧңін
Аймахха читірзін майыхпин.

Читіргле, апсах-чатханым,
Чирімнің кӧгліг суулаэын.
Махтаңар, ӱнге ачынмин,
Кӱстіг чуртастың кӱӱлезін.

Ас-тамахтың тоғын талғанны
Чазым чонға ӧскірче тіп,
Сухсунның артығы айранны
Саны чох мал пирче тіп.

Сын нимес пе, чатханым,
Пістің хыстар кӱн не осхас?
Кем саба тир, чатханым,
Ирлер пістің алып осхас?

Сӧле-чоохта, апсах-чатхан,
Кӱнніг Хакасия мини тiп,
Ырла-сарна, аарлығ нанӌым,
Чиит-хыр Хакасия минмiн тiп!

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығТун Пайрам (В.Данилюк — М. Баинов — Г.Танбаев)
Изере пазығХыныс хайда (В.Майнашев — Г.Танбаев)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©