Чирім хустары (К.Кильчичаков — Г.Челбораков)

0
139

 Сӧстері К. Кильчичаковти, кӧӧ Г. Челбораковти

Хырлар азыра учуххан хустар
Хысхыр читтілер ирке чиріме.
Тасхыл азыра учуххан хастар
Тапсас килділер ирке чиріме.

Порчо, пӱрлернең чирім чабынча,
Аарлығ хустарға чӱрее паарсапча.
Хараа-кӱнӧрте чилім толғалча,
Хустар хырғалған чӱгін сыйбапча.

Сіліг кӧглерің кӱннің истерге,
Ӧӧрліг хустарым, пір дее тӱӱлбеспін.
Порчо аралии ӧрін чӧрерге
Кӧңнім киреенңе тастап полбаспын.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧирім пулии (А.Халларов — Г.Танбаев)
Изере пазығЧирім (О.Иптышева — И.Штыгашев)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©