Чуртас салғағы (Сибдей Том)

0
107

Сӧстерi паза кӧӧ Сибдей Томни.

1.
Кізее пирілген пір чуртас,
Кізее салылған чалғыс чол,
Чалғыс чолыӌах суғ чіли
Чӱгӱрче, чӱгӱрче, чӱгӱрче.
Чазағ даа чӱгӱргені полза,
Чағын даа чазылғаны парза,
Киртік ойымнар хай парчаң,
Тізектен не парӌаа ӱр нимес !

(ыр хозымы):
Че чуртастың на ағын салғағы
Сынап турча кізі хуйағын.
Тискерли айланӌых тартар,
Чуртас тӱбіне тӱзірер.

2.
Кізее салылған пір ӱлӱс,
Кізі сағынча ол — пір чӱс.
Чалғыс чолыӌах индіре
Чӱгӱртче, чӱгӱртче, чӱгӱртче…
Сас атха осхас тӧӧй пу чуртас.
Хайдағ даа кізідең кӧп сурбас,
Хайхастығ ба, ноо ба чирзер,
Индіре ӱкӱсче, чӱгӱртче…

(ыр хозымы):
Че чуртастыңох ағын салғағы,
Тохтатчадыр кізі хуйағын,
Чалғыс чорығың маңзыратпа,
Чӱгӱртпе, чӱгӱртпе, чӱгӱртпе…

3.
Кізее салылған пар хуйах,
Чуға даа ол полза, пик тайах.
Чалғыс чолыбыс таа чӱгӱрзе,
Часхарча пісті сарын, нооза !
Чуртас салыл парғаны полза,
Чир Чайаанынаң анзы полғай.
Чӱрек ханы тохтабас полза,
Чӱгӱрткей, чӱгӱрткей, чӱгӱрткей…

(ыр хозымы):
Че чуртастың на ағын салғаанда,
Кізі пол полбас сарнабаанда.
Хайдағ даа киртік ойым полза,
Ырлааны — хуйағың, нооза !

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығТадар школаӌаам (Сибдей Том)
Изере пазығАх Пӱӱрнің ыры (Сибдей Том)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©