Хакас чазызы

0
333
Сибдей Том

Владимир Шалгинов

***

Кӧк кибіснең чазылар чабынып,
Кӧгінең чонны ӧріндірчелер.
Кӧп аймах ӱннер анда чайылып,
Кӧгілбей тигірні ырлатчалар.
Илбек чоннарның кӧӧнең пірігіп,
Сууҷахтар хорлап ахчалар.
Истіг чуртыбысты чоныбыс чазап,
Илбек Чир-суум пайытча.
Кӱстіг чӱректіг аар молат аттар,
Кӱӱлезіп, чазыда чарысчалар.
Хол-чӱрегі хатығ улустар,
Хорыхпин, тіннерін пик тутчалар.
Алтын хызыл пуғдайнаң сулғанып,
Хакас чазылары чазанчалар.
Андағ сіліг чиріме ӧрініп,
Харахтарым ойналчалар.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығВладимир ШАЛГИНОВ (1937)
Изере пазығТӧреен чирім
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©