Хакас Тілнең Мӧгі Илбек Кибеліс — алны чоох

0
241

Пу сағыс кинетін дее чарып килген полза, че аның пызыңнап килер сылтаана илееде тус кирек пол парған. Иң не пастағызы — хакас Поэзиязында алыптығ нымахтар кибірі пар полҷаа. 

Алыптығ нымах ол Илбек кибеліс хобылы, аны полған на кізі паста (изінде, чӱреенде) ал чӧр полбаан. Чон аразында  хайҷылар тың кӧп полбаан даа полза, че оларның чайаачы тоғыстары сағамғы туста чир ӱстӱне алғымни тарап пастабысты тирге кирек. Алыптығ нымахты ӧнетін ӱгренчеткен пілігҷілер, аас узынаң пазылған алыптығ нымахтарны кинделерге киптеглеп, чоннарға тарат сыхты. Ол уғаа матлама тоғыс.

Олох туста таныхтирға кирек, пічік чонға кірген соонаң, наа чайаачылас оңдайлары сығыс килген. Поэттер кӧңнілері кинделерге чапсынып, пічік кибірлерін тӧстеп пастаан тирге кирек. Оларның иң артыхтарының артығы — кибелістіг роман. Поэзияда пу иң пӧзік синніг чайаачы оңдай! Хакастар аразында иң толдыра, иң артыхти аны Моисей Баинов толдыр салған. Аның «Таң Соолбанында тоғазығ» теен кибелістіг романын пӱӱнгі кӱнде чир ӱстӱндегі иң артых романнар аразында адирға кирек ле!

Че Илбек Мӧгі Кибеліс — НАА ЖАНР! Андағ ниме чир ӱстӱнде хаҷан даа чох полған!
Сала алғымни арах тимнегде — улуғ нимес презентация пар:

Мӧгі Илбек Кибелістің пастағы чоллағлары мындапазыңар, азыл килер наа кӧрлег

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығИртен иртӧк таң чараалах туста
Изере пазығМӧгі Илбек Кибеліс — Кіріс

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©