Кӱн чахайахтары

Сӧс ээзі Доможаков Николай Георгиевич

1
393

Иртенгi кӱн алтын чариин
Кöк от ӱстӱнде тöгiбiскен,
Кӱн чахайахтар нымырха сариин
Пӱк iстiнде чайыбысхан.
Харааның харах частары
Кöк пӱрлерде сурланысхан,
Иртенгiнiң тыныстары
Хара сазым тарап сыххан.
Кӱн чахайаан, тудым чулып,
Хызыма тағайах иттiм;
Кӱлiн турған чирiм кöрiп,
Чӱрееме кöксiм кöдiрттiм.

***

сом орыны

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығТасхаҷах
Изере пазығСайт пополнен новыми стихами

1 ӰНДЕЗӀГ

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©