Кӱргеннер (Сибдей Том)

0
131

Сӧстерi паза кӧӧ Сибдей Томни

Пурунғы чылларның ирткені —
Ибімнің ізік хыринда:
Кӱргеннер, кӱргеннер кӱргеннер…
Тіріг хан хаҷан-да ізиинең !

Матырлар суулаан пиглерге:
«Пістің чолыбыс – Тигір тӧстерінҷе !
Ниме кирек пос кізілерге ?!
Хылыс хурчан ыырҷыны чаалирға !…»

Че история нымах нимес…
Чуртас чолына соған тӱзер.
Албаннаң на тōлен полбас,
Тис чӧріп чӱрек тее ӧлер.

Пурунғы чылларның ирткені —
Илбек Чазы чирлерін харабыс:
Кӱргеннер, кӱргеннер кӱргеннер…
Піс тее олар чолын пазарбыс.

Че… хайда ни пурунғы хыйғалар ?
Хайда кӧй халған пічіктері ?
Матырлар чӧрген чоллары —
Кӱргеннер, кӱргеннер, кӱргеннер…

Чоным амды хара пас,
Кӱргеннернің ундуп хыйғазын,
Обаа тас – олаңай ла тас !
Кірӧстерге ле чōрче чағын.

Пурунғы чылларның ирткені —
Ибімнің ізік хыринда:
Кӱргеннер, кӱргеннер кӱргеннер…
Тіріг хан хаҷан-да ізиинең !

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығТегiлек туйғахтығ ат чортчатса (С.Бурнаков)
Изере пазығАттар (Сибдей Том)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©