Кӱргеннер

0
138

Сōстері паза кōō Сибдей Томни

Пурунғы чылларның ирткені –
Ибімнің ізік хыринда:
Кргеннер, кргеннер кргеннер…
Тіріг хан хаан-да ізиинең !
Матырлар суулаан пиглерге:
«Пістің чолыбыс – Тигір тōстеріне !
Ниме кирек пос кізілерге ?!
Хылыс хурчан ыырыны чаалирға !…»
Че история нымах нимес…
Чуртас чолына соған тўзер.
Албаннаң на тōлен полбас,
Тис чōріп чўрек тее ōлер.
Пурунғы чылларның ирткені –
Илбек Чазы чирлерін харабыс:
Кргеннер, кргеннер кргеннер…
Піс тее олар чолын пазарбыс.
Че… хайда ни пурунғы хыйғалар ?
Хайда кōй халған пічіктері ?
Матырлар чōрген чоллары –
Кўргеннер, кўргеннер, кўргеннер…
Чоным амды хара пас,
Кргеннернің ундуп хыйғазын,
Обаа тас – олаңай ла тас !
Кірōстерге ле чōрче чағын.
Пурунғы чылларның ирткені –
Ибімнің ізік хыринда:
Кргеннер, кргеннер кргеннер…
Тіріг хан хаан-да ізиинең !

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығ«Соох» чаҷаң
Изере пазығНоға-да малхатча Интернет

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©