Хынчам Хан Пётрның чайаанын (А.Пушкин)

  0
  51

  Как мы можем помочь?

  Хынчам Хан Пётрның чайаанын (А.Пушкин)

  You are here:
  < Back

  Хынчам Хан Пётрның чайаанын,
  Хынчам сылағайын, сiлиин,
  Нева суғ алыбы толғағын,
  Чарларын хаапчатхан гранит,
  Чазаан чугуннығ ханаларны,
  Узун харааларның чохсаанын,
  Пӱлес ай чарии соох сустарын,
  Хаҷан мин ибiмде пасчам,
  Кинделер хығырып чатчам;
  От чарии чарыбаан лампада
  Харасхы хоозына сулғаан
  Тын чох орама пазыстарын,
  Адмиралтейскай хан пiзии
  Харасхы ағынын тулғап,
  Иртен сай ииргiдең орназып,
  Кӱннернiң алызып килгенiн,
  Чарлапча чарығы чылиин,
  Харасхаа чарым час пирбин.

  Хынчам хысхы хазалҷых сооғын,
  Сымзырых киинiң оорлығ чооғын,
  Саналар чӱгӱрiк Неваҷа
  Хыстарның хоолада чӧрҷеен,
  Кӧглес, ойнас, хулғаатаныстар кӧӧн,
  Плесеттiг чооғастарны балда,
  Пiрее той-пай парчатхан залда
  Чiрчелер хаңыс сыңыриин,
  Кӧгемзiк пунштар салғахтарын.
  Хынчам мин чааҷы ойыннарын,
  Ил Марстың чазының чалбаанда
  Пiрдең пiрге сiлiг аттарны,
  Кiстезе, поохтаза турып,
  Чалама чазылҷах сырлары
  Чазағлығ кӧрiнче ил кӱс.

  Хынчам мин, чааҷылығ столица,
  Хатығ хуйағыңның хылиин,
  Хаҷан хан-пиг полчатхан ибде
  Хан-Ипчi таапча оол сiлиин.
  Алай бы ыырҷыны чиңенге
  Россия салыпча пайрам.
  Алай олох муғуй Нева суғ
  Кӧгемзiк халынны пустарның
  Талайзар инiс индiрчедiр,
  Килер кӱннерге кӧглепчедiп.

  Ӧңнен, Хан Пётр салған город,
  Россия синiнҷе пик тур.
  Чайаан кӱстерi дее ил синi
  Чалғана пазығлығ пол тур.
  Хаҷан-да ыырлығ полған чаалар
  Нева салғахтары ундаай,
  Хан алых тарынҷах хуттары –
  Мӧңi тӱс… Пётрны алғаай!

  Автор публикации

  не в сети 3 месяца

  admin

  0
  Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
  Метки:
  Алны пазығСултреков А.Е.-ке