Султреков А.Е.-ке

  0
  57

  Как мы можем помочь?

  Султреков А.Е.-ке

  You are here:
  < Back

  Нимезе, чоохтирға кирек, сӧс садызып,
  Пiрдеезiнең хаҷан даа алданмаам.
  Хайди-да, пот, чуртаста умзынмаам
  «Баш-на-баш» тiп ойынҷымны хазырып,
  Чӧпке кiр кӧрерге пiрее хыйға тадардаң:
  Хыйтлаах, кӱр хоос, тӱмен сӧстернiң ооғазын
  Сайрап, кӱн чариина тудып, халбастана
  Сал пирерге тайтлада хол пiчиимнең:
  Мына сағаа кибелiмнiң сын чорығы! –
  Хал ямбыҷах изерiзiмнiң тарығы…
  Хайдағ андағ чуға суннығ ил сағызах –
  Сӧс садызып, чырғал кiнi оох-теектердең пiрге –
  Таптан турча ах чаҷынах пулиинда?..
  Сибдеектiң сӧс хазыры хылиинда
  Кӧп тее нимес, че поохталған сӧстер
  Хамҷы сапхан ил Тигiрҷi суртлаан чiли,
  Чарлир чонға, хырығ пiлбес сын ааснаң:
  Син позыңны хумартхыли кинделернең,
  Чӱзер чылға кӧстеп сӧстер соғанын,
  Пурунғызар чӧргiзiбiстiң чалынны!
  Хаҷан полза, чыллар иртiп, ол… поғырир
  Хан Тигiр чылтыстарынаң хайнап! –
  Хайхадып, хаахтырар тадар тiл пiлiнгенiн…
  Сағам, тзең, салаа пӱгiп, сананып
  Кинде изерiзiн кӧрглеп турбыс китенiп:
  Ам даа ол син пасчаң чылхызы пар,
  Ам даа нинҷе кiзi андар-а, хыстынар!
  Чӱзер кiзi атархазып, хоптанар:
  Хайдағ ахчаа чӧптеп кӧрҷең хоғдайны? –
  Сӧстер узын пiзи тутхан Худайны!..
  Мин дее амды тiленҷiктернiң соо осхас,
  Кибеллеп ямбти ам, сӧстерiмнi хойралтыпчам,
  Кiлленiп, таң, алданып па, чарлим:
  Арса, Сибдеектiң чуртазағас iзиин
  Ах чаҷын киндеглерiне сӱрерзiң?
  Мин, тiзең, сӧс ӧдiзiмнiң соонҷа
  Чӱгӱрiнiп, арса, салам ырларны,
  Арса, хырт хомысха тахпағастар салам,
  Килер тустың хоол чорығынҷа хооп,
  Чайаачы Султрековты адап…

  Автор публикации

  не в сети 4 месяца

  admin

  0
  Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
  Алны пазығТадар Хан
  Изере пазығХынчам Хан Пётрның чайаанын (А.Пушкин)