Тадар Хан

  0
  58

  Как мы можем помочь?

  Тадар Хан

  You are here:
  < Back

  (пу кибелiс чарыдылча Кӱчен Ай Чарых Сайын-ға)

  Читтi ол тус хаҷан пурунғы Алып
  Ухчаа хылын тартып, хылчаңнада салча
  Соған устиин… Хаттығ хуйахтар хазып,
  Тадар сӧснең сырлада хаптырча

  Хара хазахтар тӧлi халых чазығын!
  Орхаңнап тур орхаңнас артыхтары:
  Ниме ӱчӱн тадарыңны пеер тазынып
  Ирткен чыллар пуртағы чурухтарын

  Чалама чiли аастанҷаң чонға?
  Хайдағ ил сағызахты кӧӧлбек тынныға
  Молҷап турзың Ай чарых алтында,
  Кӱн чории чолы хазых тузында?

  Ол мин нимес… Сӧстерiм поза паан
  Пос салыбысхан аархыдаң… Хан Тигiр,
  Хойралчатхан оох чоныбыстың миилiг
  Хылииҷахнаң тадарым чараспаан!

  Тӧстең тӧске сӧс сағыл пылаңнааны
  Тӧлдең тӧлге айнир кирек ам даа!
  Тадар тiлнең Ил Тиңiстiң хайнааны –
  Хайҷы тiлi – чӱзер муңнар ухчаа!

  Читтi ол тус хаҷан пурунғы Алып,
  Тадар тiлi хуйағын хазыр хазып,
  Хапты чатхан, чазады кӱңӱр кӧӧн,
  Тадар Ханнаң нымаан салча, таң… ӧӧн!

  О, тыңнаңардах чанын аның аарлығ,
  Муңар чоллығ ухаанҷылазы паарлығ!

   

  21 декабрь 2018 чыл.

  Автор публикации

  не в сети 3 месяца

  admin

  0
  Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
  Метки:
  Алны пазығСарығ тууп маймаамны
  Изере пазығСултреков А.Е.-ке