Мин позым позыма – наука

0
101

Мин позым позыма – наука,
Ӏстезiг чолынҷа чортчам!
Муңар чыл тобыриин «Ау!» тiп
Сын сағыл сағысха артчам!

Пызырып хойыбаан сӧстернi
Мӱн тадиин ямбха сулғапчам,
Чылхылығ ағыннығ кӱстернi
Кибелге пойли тартыпчам!

Хан Тигiр тоозылбас сӧл чазы
Хал ханым чанын туғлатча…
Полған на сӧзiмнiң тай аниин
Пiлiс хуйағы таптапча!

Мин позым позыма – наука!
Сибдей-НИИЯЛИ-бiн посха!
Сын сӧзiм ооғынын «Ау!»» тiп
Кем не систер ни чапсыхха!

Хайдағ ухаанҷылах полар ни
Баиннiң соонда ырын таап,
Пiрее романағасты хаап,
Кибеллеп… толказы сығар ни?

Амды пасчам мин… Тартыстарны
Тастапчам халыннығ уйғаа;
Наука чазағлығ трактатнаң
Хан Тигiр чазырхап… ухча,

Хайди Сибдейек тириин хаап,
Тiмеллеп тӧрт сынның чозағын,
Сӧстең сӧске кiрписти чаап,
Таптапча НАА ЧОЛЛАҒ узағын –

Кибел-наукаҷа трактат!

17.12 2018
13.44 час. Обед.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығПасчам
Изере пазығАлан Тьюринг
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©