Минің хынызым (С.Сабурова — С.Боргояков)

0
204

Сӧстері С.Сабуровани, кӧӧ С.Боргояковани.

Аны кӧр салып кӱн-кӱн нимеснің,
Ай-ай нимеснің пазох.
Адын ис салзам чӱреем паарыҷаам,
Сыстапчадыр хатабох.

Чарых чылтызым чалғыс тигірде,
Чалтырап ла сағылча.
Кӧӧленізімнi сағаа айтарға
Кӱс алып полбинчам позыма чоохтанчам.

Хада поларбыс, хада парарбыс,
Хыныс андағ илбек чуртас.
Анна піс харбаспаспыс, хынысна таласпаспыс
Іколең тигірзер учуғарбыс…

Аны кӧр салып, сағызым анда
Пір дее нимені полбас.
Хайын порчозын кӧрзем хайытчазың,
Харсах ниме хынызы,

Чарых чылтызым чалғыс тигірде
Чалтырап ла сағылча.
Кӧӧленізімні сағдайтарга кӱс алып полбинчам,
Позыма чоохтанчам.

Минің хынызым
Минің хынызым
0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығАсхыс (Аскиз) — Т.Чаптыкова-Каянович — С .Боргояков
Изере пазығІҷем (Н.Разумов)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©