Наа чылнаң! («Хабар» газетаның Наа чыл стенгазетазына ойын пазында пазылған кибелiс)

0
232

«Наа чыл! Наа чыл, арғыстар!» —
Хатабох килче хабар.
Хатабох хысхы чазанып,
Соох плеседiнең салар!
Че пiстiң корреспондентер,
Маң чохха тӱсче олох:
Кӧр, Татьяналар тирлепче,
Кӧр, чӱреелерi кӧглепче:
Харын даа читтi пу Наа чыл!
Муң строкаларын тимнеп,
Мыннаң хаап, тiгзiн тiлеп,
Ам… тынанарлар нидиле!
Че сиргек хачылар сӧзi
Хакас тӧзiнiң сын пӧзиин
Узурарға, чох, пирбес! –
Сазы сағыллығ полковник
Чӱгӱрче ӱлгӱ кӱдеензер:
Хабар тазыпча «Хабарға»,
Ол иртеннеңӧк кiрлесте!
Чиит пала частығ чiг сӧзiн
Пызыр пирче иптiг кӧӧнең.
Ам (паза пiрсi ухаанҷыл!)
Султрековтар хыйғазын
Хачылар iдӧк тирлетче
Спортча чазызын кӱзетче!
Че чазағлығ офицер
(Чааҷы сын корреспондент!)
Кемнi дее силер кидер:
Хырт строкаларға сыданып,
Хал онар муңнаң сананып,
Моорсыминча пос посха:
Сын романнар чапсыхха
Ол ызлатча чылнаң сай!
Че «Хабар» хабарланмасчых
Хыстар тадии чох чазанчых!
Кӧр! Оксанаҷах килче!
Кӱннiг чарии ома кӧӧ
Гардеробынаң пiр ӧӧ!
Аның чолы – президентче!
«Не хухры-мухры!» – хазахтап,
Мин кибеллепчам атархап.
Че… Наталья даа халбинча,
Ӱс палалығ iҷе паарсах
Тӧлiн кӧнiктiрче прайзын
Пос тiлiн чахсы оңнирға!
Пос хыйғааҷағын саблирға
Интернетче кӱс салча!
Президенттең дее тоғазып,
Пик строкалар чазапча!
Че… паза пiр пар кӱлӱк,
Чапчаң сағыстығ, тiллiг,
Хылығазы тимiр-тас!
Аннаң сарысхан айдас
Хазыр аазына турбас,
Че… хайдағ сӧстер iзиин
Ол палғапча учурбин,
Кӧглер-сарыннығ чуртазын –
Тадар чонының полтазы
Читiрче чонға ортазын!
«Адын чоохтадах-а, хайы?» —
Кем сурза, пiлчебiс – Майя!
Че анаң, чiзе… ам – кем?
Ноо хам чанылығ хабарҷы,
Наа килген кӱскӱ чыл хабын,
Тымых тамырын тудар?
Пiс пiлчебiс: пу – Елена!
Тадар чонының кӧглеенiн
Ол тахпахтап таа салар,
Чапсых адына мӱнер!
Пiр узун пар коридорҷа
Пастырадыр муғуй хыс!
Ады аның тасхылдинаң,
Гректер алыбы улиинаң –
Александра (Шура, тирҷiк),
Че тоғас парза чолда,
Мин мындох хыйа турчам,
Чағлығ чаным тығырчам…
Александранаң пiр пӧлiк
Пiлiстiг хыйға тӧлде
Сын хабар китепче Оля!
Сыннаң чабызах? Иптiг!
Ил чӱреенең ол кӱстiг!
Чапсых табыстығ хыстарның
Прайзын хоостап, — чаҷын ас!
Че хола пырғы тартханын,
Кiчiглернең айғасханын
Адабин хайди иртерзiң!
Ол Наталья иптiгес,
Сӱрӱн-чаныны сiлиинең
Ноо даа «мисс»-ке маң пирбес!..
«Хабар» хаалхазын асса,
Оң-сол саринзар пахлаза,
Ир улус iзии ирденче –
Хазыр ханына истенче:
Сiлiгдең сiлии «Хабар»-да
Полчаттыр, нооза, iстенҷiл!
Хачылар-хыстар Наталья,
Алефтина (поғда аастығ!),
Тимiр миистiгнең пiр чоохтығ
Хыстар-чахайах аймағы,
Иптіг кӧӧлліг хайзы даа —
Ольга, Алёна, Виктория,
Мария, Надежда — абахайлар!
Ахча хабының хуйаанда,
Ахча санының аймаанда
Юля – прайзынаң артых!
Ағаа пазырча… пастых!
(Чоохталбас туйуғас чоохты,
Таң, мин шалыбстым оохти?)
Че, iзенчем… хырыспас,
Тоғыстаң минi сӱрбес,
Пу ойнааҷах кибел чориин,
Тохтабинох чӱгӱртим,
Наа чылдинаң ахтаним!
Кем асча пастых иркiнiн,
Хычынча, арса, нiткiзiн, —
Аның адын адабин
Наа чылдинда хатабин
Пол полбас пу даа Сибдей,
Тадар чонынаң кидей…

О пастых! Миннең артых
Чазых чоныбыс махтир:
«Радион чахсаа устир!»
Кӧр, хыринда ол тутча,
Тағ хыстарынҷа ызиин! —
«Августа, алып хызы!
Наа чылнаң синi!» — хатим.
«Хабар» прайзына сыйых —
Чахсы сағызым, хабар,
Нинҷе кӧӧм пар, прай – кибелде!
Нинҷе саам пар прай – сӧсте:
Тадар чаным — «Хабар» чоны!
«Хабар» хазии пик полза,
Пастыхтар даа … улуғласта!
Альберт, синi адабазам,
«Хабар» чаны толдырадаң
Пик полбазына пiлчем:
Ӱр ниместең син харбазып,
Тамкы тӱдӱнiнең тоғыр
Чааны син пастаанын кӧрiп,
Сағаа полыссын хуйахтар –
Ада чааның илбек чоны —
Олар Гитлернi чиңен!
Нӧӧс полбассың тамкы… одын?
Эк, Инораҷах, син дее
Ӏзiг сӧзiң пар чир дее!
Кофе тадиинең ал пирiп,
Часхарча пiстiң полковник:
Аның чаны азых, чарых!
Худай холынаң чӧр хазых!
Че сӧс соона… Анатолий,
Стенгазетаа чапсынча:
Тадардинаң хайран позы
Ол ам даа кӱстен парча,
Тiлнең алызып, шофёрнаң
Ол талазарға полча!
Алғапчам, айоол, сағаа:
Наа чыл пайы ӱртӱннерiн
Кӱске чыып пирзiн сағаа!
Йастра, синi адабазам,
Прай чон тарынар мағаа:
«Дина, Динаҷах, сом пир!» —
Чӱгӱрчелер хайзы даа!
«Дима? Димаҷах! Сомҷы!» —
Ам синнең хада пiрсi! –
Чон харахтығлар омазы
Хаҷан даа ползын – кӧсте:
Камераң орта кӧстег
Пу чыл наазынаң тутсын!
Дина-Дима кистiнзер,
(Стене азыра чоғар!)
Чӱгӱрче кем дее алдана,
«Хай, алҷаазағас полбазын,
Хакас чоным тарынмазын!» —
Хол пiчиинең сундырча,
Ахтығ чаҷыннаң салча.
Анда Розанаң Алёна,
Крестинанаң Вика – хадағда!
Чеек хурттар чiли алҷаастар
Сӱӱлче холда – карандашта!
Ок, нинҷе сӧс хабын хаап
Мин хахтабыстым чонға,
Пу хыстар санир чут чох!
Чаным хағбалары хазып,
Тегiлектігзер чортча!
Анда Миша, Павел адын
Ил чоғархыдаң сунча…
Чарасчам! «Аттар» тiнiн
Ам тутча олар холда!
Пол кем дее син, ноо поғда,
Че узун чолда ат чох
Син (санан кӧр!) ниме чох!
Тимiр тiн айдас аттарның
Тудыңар халбах хуттарын!
Кем постың таппаза адын,
Хомзынмаңар, сизiнчем:
Сӧстiң поохтазы-алғасха
Чаҷын орыны читпеен тiп,
Арығ сағыснаң сулғап,
«Хабар» чонына палғапчам,
Тоң сӧстерiмнi хатапчам:
«Наа чыл! Наа чыл, арғыстар!» —
Чапсых хаалапча хабар…
Пӧзiк сағыс тартыңар!
Хазых-амыр полыңар!

(пазылған декабрьда 2019 чылда)

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығТы свободен
Изере пазығЧалғыс харағай — толдырча Юрий Топоев.

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©