Чон кӱзі

Владимир Шалгинов *** Чарых кӱннің чарии Чалбах чирні чарытча. Чон-чахсының кӱзі Чирі-суумны пайытча. Чахсы хоныхты чазап, Часкалығ чуртты хайралла. Чіг сағыстығны тызып, Чылығ чоохнаң амалла. Тіл пілбеені сегірзе, Тінін тудар кізі пар. Тириин піссер тастаза, Тимніг кӱзібіс табылар.

Ай ла кӱлінче

Владимир Шалгинов *** Кӧглеп сыххан хоос ӱнім Чалбах чазаа таразын. Хынған минің хызым Кӱннең чарых чарызын. Хызыл порчоны чулып, Хазап пирим сазыңа. Кӧӧлӌе сині чидініп, Ӱдес парам ибіңе. Хада синнең чӧрчетсем, Часкам мағаа кӱлінче. Чылығ чооғың исчетсем, Чӱреем кӧӧреп ойналча. Сурлар осхас харахтарың Чӱреем минің нымзатча. Сибер синің холларың Чалбах айам ізітче. Талалбазын часкабыс, Хас-порааннар полза даа. Кӧгліг ползын хониибыс, Кӧп чыллар иртсе дее.

Тӧреен чирім

Владимир Шалгинов *** Кӱгӱрттіг тигір, кӱзӱреп, Кӧк оттарны усхурча. Кӱлӱк чирібіс, ас пиріп, Кӱн хараана ӧңненче. Аллығ чазымның ӧкері Ала хараамны ойнатча. Чир-сумның пай хыралары Талай суу чіли салғалча. Халын тайғамны кӧрчетсем, Хырых аймах ағас турча. Чир-суумның ӱнін исчетсем, Чӱрееме истіг пілдірче. Тағлар арали харазам, Тимір аттар кістесчелер, Тӧреен чирімні сағынзам, Тамырларым ниик сабылчалар. Кӧгліг чуртасты кӧребес, Харахтарым ойласчалар. Кӧп чидіглерге чидебес, Чиит улустар кӧг салчалар.

Хакас чазызы

Владимир Шалгинов *** Кӧк кибіснең чазылар чабынып, Кӧгінең чонны ӧріндірчелер. Кӧп аймах ӱннер анда чайылып, Кӧгілбей тигірні ырлатчалар. Илбек чоннарның кӧӧнең пірігіп, Сууҷахтар хорлап ахчалар. Истіг чуртыбысты чоныбыс чазап, Илбек Чир-суум пайытча. Кӱстіг чӱректіг аар молат аттар, Кӱӱлезіп, чазыда чарысчалар. Хол-чӱрегі хатығ улустар, Хорыхпин, тіннерін пик тутчалар. Алтын хызыл пуғдайнаң сулғанып, Хакас чазылары чазанчалар. Андағ сіліг чиріме ӧрініп, Харахтарым ойналчалар.

Владимир ШАЛГИНОВ (1937)

Владимир Васильевич Шалгиновтың тӧреен-ӧскен чирі Асхыс аймағы.
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля