тіл экологиязы

***

О, кӱресчілер!
Чир тобыраанаң тоғырхы кӱзетчілер!
Матлама чи! Чир хазиин хаап, тудып,
Кӱстенчезер чон чыып,
Похсах чабалын тығырарға чаанаң…
Мин дее анда – сірернеңӧк хада,
Хайда-да амырли, хайди-да хоғдайбин,
Кӱстен парчам иптегліг технология чітиин
Тарадарға хайдағ-да Интернетче.
Хайда-да сайтым пар,
Хайда-да пар піліс паза пілініс:
Чир хойнында кӱн чариинаң пасха
Хан Тигір гравитация кӱзі
Пирер чоннарға чарых кӱс илбегінең –
Ӏзии полар талай тӱбі кӧлегінде!
Че сағам, тізең… кӱресче чон пос хазиина,
Чурты ӱчӱн, хан-тамыры ойлаа ӱчун!
Че… олох туста чохсыныс пар чіг танығлығ:
Ӏзе, чуртас ізии, тын хазии, арығ кии –
Ол чох ноо даа тіріг хурт-хоостар,
Ӧзімнер турбас, сілиинең ӧңненмес!
Че… олох кізі, ноға-да ла хайбинча,
Тадар тілнің сілиине хайхабинча… —
Мында, тізең, олох ла хырт хыйалы!
Кізі ханы хазых тамырҷа ойлап,
Чӱлтек чӱрек ӧкеріне санап,
Хынминча тадар сӧзіне поғдархап,
Пос мии похсаанаң тоғырли турарға!
Аннаңар…
Хайда-да пар ыраххы чазыт сағыс:
Чир похсаа – ол кӧрінче харахха,
Че мии похсаанаң тоғырли турғаннаң
Кем кӧрінче… кӱзетчілер аймахтаң?

30 июнь 2019 чыл

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығА.Вознесенский
Изере пазығХынҷам сағаа…
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©