Піліс паза Ӧкер

Сӧс ээзі Сибдей Том

0
134

Хаҷан полза, чыллар артығы сағылза,
Кізі, Хан Тигір пулуңнарынҷа холлап,
Таллап постаң артых чалахайның ил сағызын
Піліс хазанын тоозанаң чалғир –
Парчан тӱбі-таймазын даа холлап,
Халғанҷызы оох-теегінін санап,
Тын алына пос позына тапсир:
Хан Тигірнің паза таймазы чоғыл!
Полған на чылтыс чории – пілдістіг!
Полған на тіріг чанын даа оңар турбын!
Пілчем амды чуртастарның аймағын –
Кӧрчем амды оларның чапсыхтарын!
Піліс Худайы одыр тур ил позымда,
Хан Тигірні чоллахтап турбын позым даа! –
Хайдар хынчам андар мин чортыпчам,
Чылтыс чолларынҷа ӱреннерні салчам!
Че… хабанып парчан піліс таймазын,
Ах чарыхтың піліп ил чазыды алғайын,
Чулазы пар чӱрее пар тынныға полар
Иң чуға, иң салымнығ хайдағ-да ла хайхас! —
Хатығ-тіріг чылхазы мыннаң аарлығ!
Тыннығ амалығ тоозазынаң паарлығ
Санал тур ол (хыйғазынаң адал тур!):
Ил сарын чазыды Ӧкербінең саңнал тур!
Мыннаң артых ноо даа тірігде чоғыл!
Пілчебін мин… хайда-да ырах чазыда, —
Хан Тигірнің пасхазы пар кӱн чориинда,
Чирӧк осхас пасхазы тоғылаағаста,
Водород оох-теегінең ит тирінген хуйағас
Тіріг тын пар чӱрее порт ачырғаснаң
Кибеліс-сарынын чортача Хан Тигір хойнынзар…
Андағ улус сағам тың піліспин, тын алынча,
Хуйахтанча посты ӱтеертіп алыптар ызиинаң:
Хаҷан полза, пу даа кізі пізиинең
Ах чарых пар чылтыс сурлары сағылар!
Хости, тізең, Ӧкерге сарын салылар!..

17 июнь 2019 чыл. Иртен 9:06

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХайҷы
Изере пазығЧайғы кӱн
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©