Сала хазахтар (Сибдей Том)

0
199

Сӧстерi паза кӧӧ Сибдей Томни

Тадар чоным, хайдадыр кӱлӱгің ?
Хайдадыр пурунғы тöстерің ?
Ноға ни Худайның ӱлгӱзі
Читір пирбеен мöгі ӱлӱзін ?

Ноға ни хыйғаларның миизін
Килген чонның тöлі аптаан ?
Ноға ни чазыларның киизін
Хомзыныстығ сöстер ле харбалаан:

Сала хазахтар – хара харахтар,
Тадар тілін чыплада ундутхан чон.
Хара харахтар амдыунахтар,
Тöреен тілін унди ла чітчеткен чон

Тадар чон арали мин чöрчетсем,
Тадарлар пархаларын кöр чöрчем.
Че кöгіскен чонны хайди итчең ?
Хазахтабох изеннесче миннең.

Тадар тілін пілген полза пала,
Пілчебін мин: кӱлӱк іҷе-паба !
Тадар тілін ӱгренгені – хыйға !
Миннең хада ырлазар ол ам даа:

Сала хазахтар – хара харахтар,
Тадар тілін чыплада ундутхан чон.
Хара харахтар амды унахтар,
Тöреен тілін унди ла чітчеткен чон…

Тадар чон, тілің чох син нимезің ?
Чіт парған син, арса, киндезің ?
Че минің не чӯреем чараспинча,
Че минің не тағларым хынминча.

Тыңнапчам тадар чирнің чооғын,
Талапчам тадар сöстер ооғын !
Арса, аннаңар даа мин чобалчам —
Тадарларғах хомзынып ырлапчам:

Сала хазахтар – хара харахтар,
Тадар тілін чыплада ундутхан чон.
Хара харахтар амды унахтар,
Тöреен тілін унди ла чітчеткен чон…

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧайааным-худайым (Сӧс, кӧг ээзi пiлдiзi чох) — Толдырча Сибдей Том.
Изере пазығЧасхы пулуттар (В.Барашков — Г.Челбораков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©