Школанаң чарылыс (В.Майнашев — Г.Танбаев)

0
157

Сӧстері Валерий Майнашевти, кӧӧ Герман Танбаевти

Таң алнын піс тахтада удурлабыс,
Чӱрекке кірче хайдағ-да чарых сағыс.
Тиректернең суулап Ағбан суғ ахча,
Тӱгенч,і чылтыс тигір тӱбінде усча.

Ыр хозымы:

Пӱӱн піс школабыстаң чарылысчабыс,
Чахайахтар ӱріп тастапчабыс.
Анымңох чарых тус, анымңох саңай,
Синің омаң чӱреебісте халғай…

Таң алнынзар ізеніснең кӧрчебіс,
Наа чоллар, піске азылар киртінчебіс.
Таң алны хызарча тиин хады чіли,
Прай чирде истілче аймах хустар ӱні.

Ыр хозымы:

Чахайахтар ырахтын хол сапчалар,
Анымңохтазып олған тузыбыс парча.
Таң алнын піс тахтада удурлабыс
Чӱреебісте сабылча ол чарых сағыс.
Ыр хозымы:

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧыллар табырах хайылча (В.Шулбаева — Г.Челбораков)
Изере пазығШколаҷаам (В.Шулбаева — Г.Танбаев)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©