Сіліг тузым (Г.Кичеев — Г.Танбаев)

0
111

Сӧстері Геннадий Кичеевти, кӧӧ Герман Танбаевти

Хустар чіли учуғыбысханнар
Тызы чох олған тус чылларым.
Хынған чирімде халғаннар,
Минің чалас азах чолларым.

Пiрее туста чылларым ӧтіре,
Кӧрчем чалаас азах тузымны,
Хойларның соонӌа майыхпин чӧре
Тағларға чайчам сарынымны.

Ыр хозымы:

Анымҷох, хынығ тус, олған тузым!
Учух ағын хустарнаң хада.
Учух олған тузым, сіліг хузым,
Айланмас чылларым ағынында.

Анаң одырып пӧзік тӧңнерде
Чирім сілиин кӧріп хайхапчам.
Ӧскен аалым саңай айаамда
Чабыс тураҷаамны харапчам.

Пілчем уғаа хынҷаңмын тағларда,
Кӧк часхы айланза чӧрерге.
Хызар парған сіліг арығларда
Арығ ырҷыларын истерге.

Ыр хозымы:

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығПiр ле кiзi (Кл.Чебодаева)
Изере пазығСіліг чахайахтар (А.Бурнаков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©