Студенттің ыры (Сибдей Том)

0
135

Сӧстерi паза кӧӧ Сибдей Томни
1.
Часхы кӱннер чазыл халды,
Ӱгренізім тоозыл парды.
Амды холда чаӌыным пар,
Прай пілізім ағаа сыңар.
Тӧртер-пистер, ікі-ӱстер
Чаӌынны ээлен чӧргей.
Че минің хыйғам, че минің чӱреем
Чаӌыннаң на полар ба ?…

2.
Ӱгретчілер ӱгреткеннер,
Сӧс тӧстігін таптырғаннар,
Аны пілбин хозымнарны
Сӧс ӧӧніне санаӌам.
Кем ни пілгей хайда сыны?
Чаӌынах ла холымда.
Че минің хыйғам, че минің чӱреем
Чаӌыннаң на полар ба?

3.
Иркін алтаам андар-мындар,
Піліс хапхлаам анаң-мынаң,
Паза кӧрзем халғанӌы саң
Чиит тусха саапча ба, таң.
Пис чыл тузы — піліс тузы,
Чаӌында ла ам халғай.
Че минің чӱреем, че минің хыйғаам
Чаӌыннаң на полар ба?

4.
Иркін астым, хайбағындым,
Алны чуртас амды халды,
Сын ӱгретчі ол ла халар,
Чаӌыннаң тоғыр полар.
Тӧртер-пистер, ікі-ӱстер
Чаӌынны ээлен чӧргей.
Че минің чӱреем, че минің хыйғаам
Чуртастаң на полбас па?..

0

Автор публикации

не в сети 3 месяца

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығХырғыс ыры (Сибдей Том — Хырғыс чон)
Изере пазығАнистiң ыры (Св.Чебодаева — Т.Шалгинова)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©