Тӧреен тiлiмнеңер

Сӧс ээзi Геннадий КИЧЕЕВ

0
187

Чиит оол-хыстарны исчетсем, ноға
Айас кӱн пілдірче пулуттығ.
Тіпчелер, пістің тіл чазығ уғаа —
Чоохтанарға даа уйадыстығ.

Чох, ол чирібіс осхас сіліг,
Пурунғыдаң алча тамырларын.
Нымзах кӱн сузы осхас ӧтіг,
Кӧӧлӌе кӧглепче сарыннарын.

Пабам чуртында Тӱгдӱр адай даа
Хакас тілімні чахсы піпче
Пістің чирде тӧреен хазыңас таа
Піске таныс кӧгнең кӧглепче.

Сынап мин ундут салзам тілімні,
Тӧӧ істінзер паза парбаспын
Ах тасхыл пастығ паба-іҷемнің
Хара хараан хайди кӧрербін?

Сынап ундут салзам пос тілімні.
Позымны хакасха санабаспын.
Кӧк порчо осхас Хакас чирімні
Паза тӧреен чирім тібеспін

0

Автор публикации

не в сети 4 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығ«Чаным чалбыраан хыс кӧрзем»
Изере пазығ

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©