Тӧстерiм (Валерий Майнашев — Герман Танбаев)

0
271

Сӧстерi Валерий Майнашевти кӧӧ Герман Танбаевти.

Эй, чеек айдас хамнар
Прай ундулған аалларның!
Тубаннап сыххлаңар ӧзеннер-састардаң.
Кӧк хайазар парарбыс
Кӧрерге суубысты.
Анда кӱс сыназарбыс
Паза пӧзiк сӧзібісті.

Пілчем, сидіктер кӧп учурир,
Че хорыхпаспын, нанӌылар.
Тӱӱрім минің — ай хоғдырир,
Орбам минің чил полар.
Мин парам ыраххы талайзар,
Пӧзік тасхыллар алтап,
Илбек кӱс мағаа хозар
Хайран чирі-суум хатап.

Чох идіп саңай хыйалларны
Ағын тудыста хамнаң.
Сірерзер, чарғыӌыларзар,
Улуғ чиңіснең айланам.
Анда сірер, оорланып,
Сыбырирзар ағырин:
«Улуғ хам поларзың, оолах,
Улуғ хам поларзың син”.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығНымырт ағазы (В.Майнашев — Г.Танбаев)
Изере пазығСарна, хусхаҷах! (А.Котожеков — Г.Танбаев)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©