Тагирге

0
201

Син, Тагир, кӧп хығыр, хығыр!
Хығыр тооза иртен-иирнi!
Хығыр прайзын: чииттi, киирнi,
Хығыр Дантенi, Шекспирнi,
Навои, Хосров-эмирнi!
Сағаа оң ползын Державин,
Пушкин-Лермонтов-Коржавин,
Алтын вектi, Кӱмӱстин,
Ренессансты тастабин!
Че паста пурнап Египттең,
Анаң соонаң пу чи… гректең,
Аристотельнi дее сеектеп!
Чорииң Хай Оваа апар кил,
Хал индеецтернi хаап кил!
Анаң соонаң чи.. Ли Бо,
Син пiлчезiң кем ол?.. О-о !!!
Хыдат сарин табан парып,
Кӱр японнарға читсiн,
Анда танка кибел чарии
Iзiг кӱнос – чылытсын !
Чылытсын чӱрееңнi синiң,
Синiң мииңнi пайытсын!
Кӱннiг хазна за соонаң
Читiре сыхпаан чи ооңны
Син имнирзiң ибде, йа –
Тахпах кӧӧн ырлап, айа!
Алып чоны умах тадиин
Чон сағаа ур пирер хадиин.
Че анаң на, кил… Сибдейзер,
Ӧӧн тадар табан кидейзер!
Чоох, арса, пӱдер андада?
Мииң тимде полар хайди-да?
Миннең тоғыр изiң хаап,
Син синир ползаң хылииңны,
Тадардинаң сӧзiң саап,
Че… ӱтеп кӧр минiң миимнi!
Хомыс пар ба? А чатханың ?
Кӧӧңнiң кӧӧ полза, хахханның?
Чазағ даа полза нымааң
Чазығ даа полза хыйғааң,
Синнең одырып, хости
Чейнi оортирбiс ипти:
Пiс пiлербiс Чайаан чориин,
Пiс сизербiс Тигiр одиин:
Кем? Хайдаң? Ноға? Хайди?
А ноға, Сибдей, iди?..

0

Автор публикации

не в сети 4 месяца

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 69Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығCегiрткеес
Изере пазығТы свободен

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©