Хырғыс ыры (Сибдей Том — Хырғыс чон)

0
125

Сӧстерi Сибдей Томни, кӧӧ хырғыс чонни.
1.
Чол тозыны пурнума сабыл тур,
Арба ойызы тегілекке чызыл тур,
Минің сағызым сырбалғаны
Тағлар кистінде, чазы істінде…

(ыр хозымы)
Ине чирімде чадып халған чоным,
Хара кӱл полып ай чарыхтаң парған.
Адам чирінде хырдырған тӧлім
Хырғыс полып хул кӱзінең осхан.
2.
Харах чазы тобырахха тоолап тур,
Хайнаан хан тамырларны талап тур.
Чӱректің тызын пазын полбассың,
Худай ӱлгӱзін азып полбассың…

(ыр хозымы)
Ай соомӌа изелген тастар —
Чирімге пӱргенген айдас оолларым !
Албан ачиин кӧріп сыдаспаан
Хул чоны ӱчӱн хылыстарын тататпаан…

3.
Алныма чатхан — аллығ чирімнің ӱстӱ,
Хустар табызы часхырғай хайда даа.
Идек-хойнымда ханнығ турсух…
Анда оолғымның пазынмаан чӱреее.

(ыр хозымы)
Сағаа, палам, хылысты туттырғам,
Асхыр артығын алныңа чӧргіскем.
Хырғыс пічиин хыртып-хығыртып,
Чайаанның чолын кӧрерге ӱгреткем…

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығСыынның ыры (Сибдей Том)
Изере пазығСтуденттің ыры (Сибдей Том)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©