Хызыма килер чӱс кiзi (Чон сарыны)

0
136

Сӧстерi паза кӧӧ чонни.

Хызым, хызым, хыс кiзi,
Хызыма килер чӱс кізі.
Чӱс кiзiнiң аразында
Пір ле кізее пирербін.

Чӱс кіэінің аразында
Пір дее кiзее парбинча.
Аның аллығ чӱрегіне
Пірдеезі кірбинче.

Сурынчалар, чоохтасчалар,
Худалазып пазырынчапар,
Хызым, хызым, хыс кізі,
Хатхырып ала пас чӧрче.

Хызым, хызым, хыс кіэее
Хайдағ ниме пол парған?
Хыс кізінің чӱрегіне
Пір оолағас кір парған.

Хынған оолғын сағыпча,
Армиядаң айланар.
Андада хызым, хыс кізі,
Аннаң хости пас чӧрер.

0

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

sibday

0
Автор постов, стихов
Комментарии: 1Публикации: 160Регистрация: 09-06-2019
Алны пазығЧахайахтар (О.Токояков)
Изере пазығКӱмӱс тӱстер (В.Майнашев — О.Токояков)
Автор постов, стихов

НАНДЫРЫҒНЫ ПАЗЫҢАР МЫНДА

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңарны пас саларға кирек

 Необходимо принять правила конфиденциальностиПравила конфиденциальности 

доступен плагин ATs Privacy Policy ©